لعنتی روزا فقط میگذرن..تموم نمیشن.


راننده تاکسی
مارتین اسکورسیزی