بانوی‌ رویش‌ ! نازنین‌ ! باران‌ شو ! بر قلبم‌ ببار !
رگباری‌ از ستاره‌ باش‌ ! در این‌ شب‌ِ دنباله‌دار !
از خشک‌ْسالی‌ خسته‌اَم‌ ! اعجازِ یک‌ سبزینه‌ شو !
بی‌تاب‌ِ دیدن‌ِ منم‌ ! آیینه‌ شو ! آیینه‌ شو !
تکرار کن‌ زجرِ مَرا ، در معبرِ روییدنم‌ !
هرگز به‌ هم‌ نمی‌رسیم‌ ، تا تو ، تویی‌ ! تا من‌ ، منم‌ !

تیمار کن‌ این‌ خسته‌ را ! بانوی‌ باغستان‌ُ برگ‌ !
سقفی‌ شو بر تسلیم‌ِ من‌ ، در فصل‌ رگبارِ تگرگ‌ !

با آبشاری‌ آمدی‌ ، تا من‌ ببالم‌ ناگهان‌ !
اذکار را آتش‌ بزن‌ ! من‌ را ببین‌ ! من‌ را بخوان‌ !
من‌ یک‌ قصیده‌ تشنه‌گی‌ ! من‌ یک‌ کتیبه‌ نعره‌اَم‌ !
با زخم‌هایی‌ خون‌ْچکان‌ ، با ناله‌هایی‌ دَم‌ به‌ دَم‌ !
عریانی‌ِ خواب‌ِ مَرا ، پیراهن‌ِ شبنم‌ بپوش‌ !
از التهاب‌ِ لب‌ِ من‌ ، شراب‌ِ تازه‌یی‌ بنوش‌ !

تیمار کن‌ این‌ خسته‌ را ! بانوی‌ باغستان‌ُ برگ‌ !
سقفی‌ شو بر تسلیم‌ِ من‌ ، در فصل‌ رگبارِ تگرگ‌ !
 
یغما گلرویی