تابوتم ز هر جا بگزرد غوغا به پا خیزد
بین چه سنگین میرود این تن ز بسکه آرزو دارد
آنقدر از زندگی سیرم
که روزی مرگ خود را جشن میگیرم...