ساده ی ساده ...از دست می روند ..!همه ی آن چیز ها که .....سخت سخت ... به دست آمدند !..