دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

زندگی
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
زنـدگــی، انـگــار
تـمــــام صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مــــــــــن !!
هـرچــه مـــــن صـبـــوری مــی‌کـنـــــم
او بــا بـی‌صـبـری تـمـــام
هــــول مـی‌زنـــد بـــرای ضـربــه بـعــد .... !
کـمـی خـسـتــگـی در کــن لـعـنـتـــــــی ­ ...
خـیـــــالـــت راحـــت !!....
خـسـتـگــی مــــن بـه ایـن زودی هــــــا در نـمـی‌شـود .