زنـدگــی، انـگــار
تـمــــام صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مــــــــــن !!
هـرچــه مـــــن صـبـــوری مــی‌کـنـــــم
او بــا بـی‌صـبـری تـمـــام
هــــول مـی‌زنـــد بـــرای ضـربــه بـعــد .... !
کـمـی خـسـتــگـی در کــن لـعـنـتـــــــی ­ ...
خـیـــــالـــت راحـــت !!....
خـسـتـگــی مــــن بـه ایـن زودی هــــــا در نـمـی‌شـود .