امــــــــــروز دلم را شکست نمیدانم چـــــرا ؟

ولی می دانم روزی دلش خواهد شکست و او هم نمی داند چـــــرا...؟