آدمیزاد فقط با آب و نان و هوا نیست که زنده است

این را دانستم و می دانم که آدم به آدم است که زنده است؛

آدم به عشق آدم زنده است!