تو که دوستم داری
چرا نمی آیی مرا ببینی
تا ببینی نگاه رویداد کمی نیست
و عشق میتواند باشد
ولی ابراز نشود
و عشق می تواند هر خانه‌ای را نابود کند
و از نو بسازد
و عشق مسئله‌ی همیشگی انسان بوده است

حافظ ایمانے