نگذار زخم هایت
تو را به کسی که نیستی
تبدیل کنند ..