ایوی(ناتالی پورتمن): تو کی هستی؟
وی(هوگو ویوینگ) : مردی که نقاب بر چهره داره!

ناتالی : این رو میبینم
وی : میدونم که میبینی

من نمی خواستم قدرت بیناییت رو زیر سوال ببرم
فقط می خواستم بگم از شخصی که ماسک بر چهره داره تا کسی اونو نشناسه چرا میپرسی تو کی هستی!

V for Vendetta