این روزها دیگر دلخوش به امدن کسی نیستم ... ! بی کسی هم بد کسی نیست