البته که دوستت دارم احمق جان . ولی آزارت می دهم. دلیلش هم صاف و ساده این است که دوستت دارم . این را می فهمی؟

آدم کسانی را که به آنها بی تفاوت است آزار نمی دهد...!


قهرمانان و گورها - ارنستو ساباتو