دیگر هوای برگرداندنت را ندارم
هرجا که دلت می خواهد برو ...
فقط آرزو می کنم
وفتی دوباره هوای من به سرت زد.
آنقدر آسمان دلت بگیرد که با هزار شب گریه چشمانت باز هم آرام نگیری !!