و امان از این بوی پاییزی و آسمان ابری


که آدم نه خودش میداند دردش چیست و نه هیچ کس دیگر


فقط میداند که هرچه هوا سردتر میشود


دلش آغوش گرم میخواهد