چه اشتباه بزرگی..
مردن برای کسی که،
برای خیلی ها “کفن” پوسانده است!!