حواســــم را هرکـــجا که پــرت می کـــنم باز کـــنار تـــو می افتد ...