خدایا تنها نگذار... دلی را که هیچکس دردش را نمیفهمد ...