روزگـار لعنتــی …
هـــــــــــر سـازی کِـه زدی رقصیـدم.
بـی انصـاف یکبــار هـم تـو بِـه سـاز مـن بــرقــص
ببیــــــــن
دلــم چـه شــــــوری  میـزنـد …؟!