درد را خوب می شناسم.....
با درمان غریبم
عشق را خوب می شناسم....
با معشوق غریبم