آنقدر دلم گرفته، میگیرد و خواهد گرفت،

که نمیدانم چگونه این همه گرفتنی را باید پس داد خدا