باریدن ِ خاکه از همین ته سیگار
چون بارش ِ آسمان تماشایی بود

می رفتم و می کشیدم و می گفتم..
حیف ست که عشق ِ من سر ِ راهی بود


سیگار ِ تو پشت ِ هم که روشن می شد
یک راه ِ جدید برای دلداری بود