از تو " نـَـ ه
دلگیر نیستم . .
نـَـ ه
من از خود احمقی که هنوزم گهگداری
هوس دوباره عاشق شدنت را میکند،

دیوانه وار دلگیــــــــــرم .