احساس را در سینه جاری می کند عشق


پائیز دلها را بهاری می کند عشــــــــــــــــــق

وقتی برایت دســـــت همراهی تکان دهــــــد
بیگانـــــــــه ات با هرچه داری می کند عشق