خدایا

آخه این قسمـتت رو کجا فرستادی

که تا نـوبت ما میشه می گن


نـیست