میخندم و سیگار میکشم...!
دیــگر تـــب هــم ندارم..!
داغ هــــم نــیســتم...!
دیگر به یاد تو هم نــیســتم..!
ســــرد شــــده ام...

ســـردِ ســـرد...!
شایــد دق کـــرده ام...
کسـی چه می داند...!!