هـــی تو ...
یــــــادت را از مـــــن نــــگـیـــــر ...
بــــــگذار مـــــن هـــم مــــثل سهــــــراب بــــــگویـــــم،
" دلــــــخوشـــــی ها " کــــــم نـــــیـــــســـت ،
زندگی باید کــــرد ...