من ندار بودم...

دارا که باشی...

سارا با پای خودش می آید...