چـــــه بی پـــــروا دلـــــم آغـــوشٍ ممنـــوعه ای را میخــــواهـــد کــــه

شـــرعــی بـــودنـــش را

فقــــط مـــن میــــدانـــم و دلــــم و تـــــو !