پر از اشکمــ ولی میخندمــ به سختی
به قول فــــــروغ که میگفت:شهــامت میخواهد ســـــــرد
باشی ولی گــــــــرم لبخند بزنی
من از خــــود هم بریده ام!!!
میخواهم تــــــو را دفن کنم
در زمینی ســــرد
و یا در عمق وجودم شـــــــاید!!!
من به خــــود می آیم
روزهاست که دیگـــــــر احساست نمیکنم
شاید تنهــــــایی ینی این
به خــــود میگویم
گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتـــــــر است
پس تو را دفن خواهم کـــــرد.....