شیــــرین بهانه بود !

فرهـــاد تیشه میزد تا نشنود

صدای مردمانی که در گوشش میخواندند

دوستـــــت ندارد...