امشب به خوابِ من بیا رویا یِ من
بگذار که شب پر شود از
مستانه گویانِ شرقی‌ چشمانِ تو
نیکی‌ فیروزکوهی