لحظاتی هست که :
هیــــچ چیز این زندگی قانعت نمی کند ؛
فقط و فقط نیاز به اندکـی مُـــــردن داری !