سکوت من به خاطر شخصیت خودم هست
و گرنه تو خیلی زیر سئوالی...