دلم
یک مزرعه میخواهد
یک تو
یک من
وگندم زاری طلایی رنگ

که هوایش ﺁکنده باعطرنفس های توباشد.