یه روز میبوسمت! فوقش خدا میبرتم جهنم! فوقش میشم ابلیس! اونوقت تو هم به خاطره اینکه ابلیس بوسیدتت جهنمی میشی! اونجا پیدات میکنم و هر روز میبوسمت. واى چه بهشتی بشه جهنم!…