گاهی آنقدر دلم از زندگی سیر میشود

که میخواهم تا سقف آسمان پروازکنم

و رویش دراز بکشم آرام وآسوده

مثل ماهی حوضمان که چند روزیست

روی آبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ است