عشق من....

شبیه باران نیست که گاهى بیاید و گاهى نه،

عشق من....

... شبیه هواست،

ساکت،

اما همیشه در اطراف تو...