چون جاده به زخم رفتن آراست مرا
یک سینه تپش ، نفس نفس کاست مرا

این بود تمام ماجرای من و او
می خواستمش ولی نمی خواست مرا


ایرج زبردست