دلتنگ شدن حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره تمنای بودنش را می کند!!!