چه تکلیف سنگینی ست بلا تکلیفی
وقتی نمی دانم ...
دارمت یا ندارمت.......