میدونی قشنگترین حس دنیا چیه ؟
 اینکه بدونی همون بلایی که سرت آورده سرش آوردن ...