گاهی دِلَتـــ از مردانگیت مـے گیـرد....
میخواهــے کودکــ باشے
پسر بچـه اے کــه بـه هـر بَهــانـه اے بـه آغوشـے پَنـاه مے بَـــرَد
و آسوده اشکــ مــے ریــزَد
مرد ،کـه باشـے
بایـد اشک های زیـادے رآ بــے صــدا دفــن کُنــے !!