تـــــــو فـقطــ بـا مـــــن بـاش ..!!
مـــن قــول میـــدهمـ
بــا خـــودم هــمـ ،
قطــع رابطـــه کنـــمـ ...