همیشه به آدما به اندازه ای محبت کن که بعدش مجبور نشی
بهشون ثابت کنی که آویزون نیستی ... !!!
تو به خیال خودت بهش محبت کردی و اون به خیالِ خودش
فکر می کنه که آویزونش شدی