یــه روز مےرسـ ه کـــه
جــاے خـــالیــ مـَـرا را بـا هیــ ـچ چیـــز نمیـ تــوانـے پـُـر کــُنــی
مــن خـــاص نبــــودَم
فَقـَـط عشـقـَــم بــــے ریــــــا بـــود
و عـــشـق ِ بـــے ریـــــا کیــمیــاسـتــــــ.