دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

فاصله بگیر
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
از مــــن فاصــــلہ بگــــیر
هــــر بار کہ بہ مــــن نزدیــــک میشوﮮ
بــــاور میــــکنم
هنــــوز میشــــود زنــــدگے را دوســــت داشــــت
از مــــن فاصــــلہ بگــــیر
خــــســــتہ ام از امیــــدهاﮮ کوتــــاه ...!