از مــــن فاصــــلہ بگــــیر
هــــر بار کہ بہ مــــن نزدیــــک میشوﮮ
بــــاور میــــکنم
هنــــوز میشــــود زنــــدگے را دوســــت داشــــت
از مــــن فاصــــلہ بگــــیر
خــــســــتہ ام از امیــــدهاﮮ کوتــــاه ...!