خندیدن؛ خوب است، قهقهه؛ عالی است !!!

گریه آدم را آرام می کند…

اما …… لعنتـــــــــــ به بغـــــــــــــــض … !!!