آدم ها..... فراموش نمیکنند..... فقط دیگر ساکت میشوند.... همین!!!