من به تو نگاه میکردم
و تو به ساعت…
تو قرار داشتی و من بی قراری