گفت:دعاکنےمےآید
گفتم:آنکہ بادعایےبیایدبہ نفرینےمیرود
خواستےبیایےبا
دعانیــا
با دلــ♥ــ بیــــا
با دلــ♥ــ…